مجله موسیقی ملود

Infornal FuckЪ SONGS WITH LYRICS

آهنگ روسی Джи-Джи Арнульф (جی جی آرنولف) از Infornal FuckЪ با متن و ترجمه مجزا

Грозный конунг Джи Джи Арнульф,Злобный конунг Джи Джи Арнульф,Хитроумный и свирепый,Был грозою всех морей.На пиру он пил не пиво,И не брагу пил из рога,Пил жестокий Джи Джи АрнульфСлёзы вдов и матерей. Его викинги боялись,С ним ادامه مطلب

بیشتر بخوانید